کیفیت در خدمات، لوکس و متمایز بودن را با ما تجربه کنید.
تهران، شهرک غرب
982188364136+
La Défense, Paris
+06 48 48 87 40
همکاری با نسیم آسایش در مدیریــــت خدمات فنــــی خدمات رفــــاهی

شرکت نسیم آسایش از سال ۱۳۹۶ با هدف ارائه خدمات نگهداری و راهبری مجتمع ها و برجهای مسکونی لوکس و طراحی، تولید و عرضه ی هرگونه خدمات رفاهی (عمومی و خصوصی) ساکنان آنها با تعداد ۶۰ نفر پرسنل همکار که شامل مدیران ساختمان ها، لابی من ها، کارشناسان و تکنیسینهای تأسیسات و متصدیان نظافت و پاکبانی پروژههای راهبری و نگهداری مجتمع های مسکونی تأسیس شده است. این شرکت می کوشد ضمن حفظ و نگهداری ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی با ارائه خدمات حرفه ای رفاه و آسایش ساکنین محترم را فراهم آورد.

شرایط همکاری و درخواست خدمات

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

این یک نوشته آزمایشی است که به طراحان و برنامه نویسان کمک میکند تا این عزیزان با بهره گیری از این نوشته تستی و آزمایشی بتوانند نمونه تکمیل شده از پروژه و طرح خودشان را به کارفرما نمایش دهند.

متمایز بودن در خدمات مدیریتی خدمات فنی خدمات رفاهی را با ما تجربه کنید